Kýsa Film Sinemasý!
Türkiye'nin ilk kýsa film sinemasý bir kez daha çaðrý yapýyor!
Film , Kýsa Metraj , Ýlk , Sinema , Türkiye Sinemasý

Türkiye'nin ilk kýsa film sinemasý yaklaþýk 2 ay önce Nazým Hikmet Kültür Merkezi'nde açýldý. Açýldýðýndan beri haftalýk gösterimler aralýksýz devam ediyor.

Yerli yapýmlar ile uluslararasý örneklerin birlikte sunulduðu kýsa film sinemasýnda tüm gösterimler 'kapalý giþe' oynuyor. Bu memlekette izleyicisi yok, çekmeye deðmez, 'amatörlerin' iþi denilen kýsa filmler Kýsa Film Sinemasý ile birlikte her hafta yeni seyircilere kavuþuyor.

Seyirciler filmleri yönetmenleriyle birlikte izleyip, birlikte tartýþýyor.

Kýsa Film Sinemasý, daha fazla seyirciyi daha fazla filmle buluþturmak þimdi tüm kýsa filmcilere bir kez daha çaðrý yapýyor. Festivallerden ön jüri duvarýný aþamayýp geri dönen, yýllar önce çekilip daha sonra sandýklara kaldýrýlan, henüz seyirci karþýsýna hiç çýkmamýþ olan veya yeterince gösterim olanaðý bulamamýþ eski-yeni tüm kýsa filmlerinizi bekliyoruz.

Uzun lafýn kýsasý, kýsalarýnýzý seyirciden esirgemeyin!

Filmlerinizi Kýsa Film Sinemasý ile paylaþmak isterseniz, NHKM Ali Suavi Sokaðý (Sanatçýlar Sokaðý), No: 7, Bahariye / Kadýköy - Ýstanbul adresi ya da (0216) 414 22 39 numaralý telefon üzerinden baþvuru yapabiliyorsunuz.

Filmlerin 2 DVD olarak, gösterim tarihlerinden en az iki hafta önce iletilmesi gerekiyor. Gösterim kurallarý ise NHKM'nin www.nazimhikmetkulturmerkezi.org/kisa.html adresinde mevcut.


2010.03.16  16:23:41
6102 kez okundu