EDREMÝT'ÝN ÞAÝR KAYMAKAMI "ÖMER BEDRETTÝN UÞAKLI”
Tarih : 2019.01.03  09:55:15

1935 - 1938 yýllarý arasýnda Edremit'te Kaymakamlýk yapan ünlü þairimiz Ömer Bedrettin Uþaklý'dan bahsediyorum.Þiirlerinin önemli bir bölümü Türk Müziði bestekarlarý tarafýndan bestelenen, özellikle Kaptanzade Ali Rýza Bey ve Cevdet Çaðla'nýn yaptýðý besteler olan ''Yýldýzlarýn Altýnda, Eðilmez Baþýn Gibi, Kapýldým Gidiyorum..." gibi dillerden düþmeyen þarkýlarýn söz yazarý...O'nun da yolu Edremit'ten geçmiþ ve bu güzel coðrafyanýn büyüsüne kapýlarak, muhteþem þiirler yazmýþ.Bunlardan en güzel ve en bilinen þiirlerinin biri de, Kazdaðlarý'na ithafen yazdýðý "Sarýkýz Mermerleri" isimli þiiridir.Ýsterseniz önce bu güzel þiirimizi okuyalým, daha sonra Þair Kaymakamýmýzý tanýmaya devam ederiz.!   SARIKIZ MERMERLERÝAfrodit, aþk tahtýný kurmuþ yüksek baþýnda,Yakubun rüyasýndan sanki iz var taþýnda...Þahikanda yaþamýþ efsane dünyalarý,Senden birer parçaymýþ kainatýn daðlarý...
Yalçýn tepelerinde kartal saklý yuvalar,Eteðinde Aþil'den ses veren Truvalar;Binbir çiçek açarken ormanlarýnda yer yer,Saçlarýný tararmýþ körfezinde periler...Bahar, meþalelerle sende alkýþlanýrmýþ,Yapraklar solarken de baþýnda aðlanýrmýþ...
Venüs, þen sahilinde yatarmýþ kumsallara,Her taþýn bir taç gibi sunulmuþ krallara...Ýlyad'ý çamlarýnýn dibinde yazmýþ Homer,Lesbos'tan akþamlarý seyretmiþ seni Bodler...
Barbaros, göklerinde tanýmýþ ülkelerini,Yeþil ormanlarýnda yapmýþ gemilerini...Sarýkýz'ýn derdiyle çatlamýþ kayalarýn,Sarýkýz'ý anarak esiyormuþ rüzgarýn...
Taþýnda ve suyunda aðlýyor onun sesi,Zümrüt tepelerinde türkmenlerin kabesi...Maðrur güzelliklerin ruhunda ve tenimde,Senin yüksek baþýndan dileðim var benim de...
Bir þey istemiyorum, ne çiçek, ne de çemen...Ne dað çileklerinden, ne beyaz çam balýndan,Ne gemiler yapýlan o kýzýl çam dalýndan...Ne ceylan, ne de ince türkmen dilberlerinden...Bir parça istiyorum meþhur mermerlerinden...Ne üstüne destanlar, sevdalar yazmak için;Ne þekilsiz derdime bir þekil kazmak için...
Fýskiyeli havuzlar, heykeller kurmuyorum;Mermerinden saraylar yapýp oturmuyorum;Bir þelale parçasý, bir kevser ister gibi,Onu çürütmeyecek bir cevher ister gibi;Bir parça istiyorum meþhur mermerlerinden...
Ne ceylan, ne de ince türkmen dilberlerinden;Sarýkýz'ýn gözyaþý damlamýþ bir yerindenBir parça istiyorum meþhur mermerlerinden...Topraðýna gömdüðüm bir dað sümbülü için,Eteðine koyduðum bir küçük ölü için...
Ömer Bedrettin UÞAKLIÖmer Bedrettin Uþaklý; 1904'te Uþak'ta doðdu. 24 Þubat 1946'da Ýstanbul'da yaþamýný yitirdi. Sivas Kadýsý Ömer Efendi'nin oðlu. 1924'te Ýstanbul Kabataþ Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1927'de Mülkiye Mektebi'nden (Siyasal Bilgiler Fakültesi) mezun oldu. Mudanya Kaymakam Vekilliði'ne atandý. 1928'den sonra kaymakam oldu. Manavgat, Ünye, Þavþat ve Edremit ilçelerinde görev yaptý. 1938-1943 arasýnda mülkiye müfettiþliðine atandý. 1943'te Kütahya'dan milletvekili seçildi.1925'te "Milli Mecmua"da çýkan þiirlerle adýný duyurdu. Daha sonra þiirleri Hayat ve Varlýk dergilerinde yayýnlandý. Anadolu'da görev yaptýðý sýrada gezip gördüðü yerlerdeki izlenimleri þiirlerinin temel konusu oldu.Biçim açýsýndan Hecenin Beþ Þairi'ne yakýn durur. Ama öz yönünden onlardan ayrýlýr. Daha çok Faruk Nafiz Çamlýbel, Orhan Seyfi Orhon çizgisindeki yurt þiiri anlayýþýnýn etkisindedir.Ömer Bedrettin Uþaklý Þiirlerinde izlenimci bir gözle algýladýðý doðayý, ülke gerçekleri ve bireysel duyarlýlýðýný özgün bir yaklaþýmla yansýtýr. Annesi ile çocuðunun ölümü, ayrýlýk acýsý, gurbet tedirginlikleri, görev yaptýðý, gezip gördüðü yerlerdeki toplumsal sorunlar duyarlýlýðýný besleyen baþlýca öðeler oldu. Son dönemde çaðdaþ Fransýz þiirinden de yararlandý.Kazdaðlarý'mýza o güzel þiiri olan "Sarýkýz Mermerleri"ni hediye edip, ebediyete intikal eden deðerli "Þair Kaymakam"ýmýz Ömer Bedrettin UÞAKLI'yý saygý ve Rahmetle anýyoruz.

1249 kez okundu
Yazarn Dier Yazlar