Uður TARIMAN
tel tel
Tarih : 2019.05.15  09:56:36

AHMET AKIN… Fatma Gülün suçu ne? Sorusu misali sormuþ “ÇÝFTÇÝ TOPRAÐINI TERKEDÝYORSA SUÇLUSU KÝM?” diye. Soruyu sormak kolay ama yanýtýný almak o kadar kolay deðil. Yanýt verilse bile “Çiftçiye gerekli parasal desteði veriyoruz, ekip biçseydi, biz mi dedik ona topraðýný terk et diye?” yanýtýný alacaklarýný biliyor ana muhalefet. Ayný bizim gibi. Bizde Büyükþehir yönetimine her gün soruyoruz ama ne büyükþehir yönetimi ne buradaki temsilcilerinden týk çýkmýyor. AKP ilçe teþkilatý Edremit’te ne gibi iþler yapmakta bilen yok. Edremit’te muhalif parti konumunda ana muhalefet partisi nasýl olunur? Harun Yüzüak’ý arayýp öðrenseler diyeceðim ama yediremezler kendilerine. Edremit belediyesine soruyoruz, onlardan yanýt alacaðýmýza birileri çýkýp “dur be ya acelen ne daha yeni oturdular koltuða” diye gazel atmaya baþlýyorlar. Bir zamanlarýn yeni belediye olan Akçay belediyesi deðil bu. Her þey yerli yerinde. Dosyalar yerli yerinde 5/10 müdür deðiþikliði yapýldý onlar da ýsýnma turu atmaktalar.

Mesela soruyoruz;

  • Hangi müdürler deðiþti, yerine kim getirildi?
  • Kaç memur iþten çýkarýldý, yerine kaç memur alýndý?
  • Seçim öncesi yapýlan vaatlerden hangisine öncelik tanýnacak?
  • ED-BEL þirketinin genel müdürü kim oldu?
  • ED-BEL’e baðlý tesis Müdürlüklerine kimler atandý?
  • ED-BEL’i teslim aldýðýnýz günkü bilançosunu halka açýklayýn.

Gibi. Bu sorularýn yanýtlarýný alabilmemiz için,  yeni koltuða ýsýnmaya ilgisi nedir? Biz hangi konuda kime muhatap olacaðýmýzý bilmezsek sonuçta kendi kafamýza göre yazarçizeriz.

ENSAR AYTEKÝN…  Ýsimli bir arkadaþý, Ankara’ya gönderdik. Yani vatandaþ olarak atadýk. O, Edremit belediyesinin yamacýnda dolaþmaktan, 150 bin Edremitlinin sorunlarýna rafa kaldýrdý. Hala da Belediyenin yamacýnda. Ýki gündür, CHP Ýlçe teþkilatý, partiden ihraçlarla meþgul. Fatih bey kardeþim demi gazete okumuyor. Benim bildiðim kadarýyla, ÝLÇE baþkaný, Belediye teþkilatýnýn üzerindedir.  “Yahu bakýn falan gazetede bir gazeteci bir þeyler sorup duruyor, bu sorulara yanýt verin” diyemez mi? Eee o da gazete oturmuyorsa o da prosedürü bilmiyorsa ben ne yapayým?  Argo jargonuyla yazayým bari… “Beni takmayaný ben niye takayým ki?”

Gelelim, partiden ihraçlara… CHP’ye kayýtlý olup,  Kamil Saka’ya koþturanlar tespit edilip ihraç iþlemlerine baþlandý. Amenna, görün ki olarak doðru olabilir. Partiden ihraç. Seçim öncesi Edremit’te kaç aday vardý?  Bu adaylarý bir araya toplayýp, tek yumruk haline getirme çabasýnda bulunmayan Bir vekil hakkýnda halk esasen ihraç kararýný vermiþti ve hala konuþulmakta. CHP camiasýný ikiye üçe, beþe bölmenin de bir cezasý olmalýydý?  Chp’yi bu duruma getiren ya da getirenlerde elbet bir gün sorgulanacak. Bugün ihraç edilmek istenenlerde yürekten CHP’ye baðlý olanlardýr…

                                                                …..

EDREMÝT’TE KÝ SEÇÝMLER… Bu seçimler çerçevesinde halka sandýk baþýnda verilen pusulalarda BAÐIMSIZ adaylarýn isimlerini okumak için yanlarýnda BÜYÜTEÇ getirmeleri gerekiyordu. Çok kiþi zor gördüm demiþti. Aslýna bakarsanýz Türkiye de itiraz etmesi gerekenlerin baþýna da BAÐIMSIZ adaylardý…

                                                                       ……

AHMET HAKAN… Ýki gün önce köþesinde, bir arþiv haberini aktarmýþ. Arþivler boþ geçmez hiçbir zaman. Melih Gökçek‘in 2015 yýlýnda attýðý bir tweeti yayýnlamýþ.

Gökçek bu Tweet’in de “HER ÞEY DAHA GÜZEL OLACAK” diyor. Kadere bak þarkýsý gibi oldu valla. Ýmamoðlu’nun bir genç çocuðun sloganýndan esinlenerek,  günün sözü olarak her yerde söyleniyor ama iktidar partisi buna büyük tepki koyuyor. Peki o zaman Melih Gökçek’in yazdýðý ayný cümleye neden bu tepki gösterilmedi?

                                                                        …..

DEVLET BEYÝN TABANINA VERECEÐÝ HÝÇ BÝR ÞEY YOKMU?  Türkiye’nin köklü ve gönülden aþýk olunan partisinin lideri, halkýn midesinin gurultusunu bir kenara býrakýp, varsa yomsa CHP.

Mesela sorabilir, kankasýna “Türkiye bugün, dünyanýn en yüksek enflasyona sahip 6. ülkesi oldu neden?” diye. Hiç olmazsa bir iki cümleyle tabanýnýn yanýndaymýþ gibi gözükürdü. Ekmek arasý, ya da reklam arasý dizi gibi olsa da, yarým aðýz yeterdi. Halkýn hiçbir sorununa eðilmeyen bir lider bence, liderlik vasfýný yitirmiþtir…

                                                                                       …..

CÝPÝS! YEMEYÝN ARTIK. VE DE AMBALAJLI IVIR ZIVIR… Sokaktaki halkýn tepesine binmek ne kadar kolay deðil mi? Aðzý var dili yok misali yaþayan halk ezildikçe ezilmekte. Cipis, ambalajlý çerez. Hatta pet þiþe sulardan artýk halk ambalaj parasý ödeyecek. Karýsýna 30 bin liralýk çanta alan sanatçý!  Sorgulanmaz, ama asgari ücretle kira, mutfak, elektrik, su doðalgaz parasý ödeyerek aç yaþayanlarýn bebelerine, torunlarýna aldýklarý cipislere ambalaj parasý ekle. Mübarek ay Allah’ýnýzdan bulun. Hatta bana sorarsanýz, patatesin kabuðundan bile para alabilirsiniz!

Bu cipsciler,  patates tarlalarýný yok fiyatýna kapatýrlar, yanmýþ yaðla kýzartýp halka kakalatýrlar. Maliyeti çok ucuz olduðundan TV reklamlarýnda ön sýradadýrlar…

                                                                        …….

VAKIFLAR… Bizim gençliðimizde VAKIF deyince, þöyle bir ürküntü gelirdi. Muhterem, saygýn bir iki VAKIF vardý. Þimdiler de bu ismimin altýnda bütün cemaatlerin VAKIFLARI bulunmakta. Bunlarýn vergiyle falan baðlantýlarý yoktur. Kara para kumbarasýna döndü yani. Kafayý sallasanýz VAKIF tabelasýna çarpacak hale geldi. Ýstanbul belediyesinin kasasýndan kaç vakfa para akýþý yapýlmýþtýr bugüne kadar merak ediyorum. Sözde hayýr iþleri tanýmýna gizlenip, birileri köþeyi dönmekte saltanat içinde yaþamaktalar…

                                                                                       …..

ÇÜNKÜ ÇALDILAR… Binali bey aynen böyle dedi ekranlarda… Bakanlýk, Baþbakanlýk, TBMM Baþkanlýðý yapmýþ bir insan, yaptýðý suçlamalarda delil koymalý. Çalan kim, çalmaya azmettiren kim, çalmaya göz yuman kim? Bu unsurlarýn yasal olarak hiç olmazsa bir tanesinin olmasý gerekirken,  ÇÜNKÜ ÇALDILAR demesi, komik, abesle iþtigal. Sözde kaybediþinin maðdurluðunu oynuyor. ÇALDIRAN/ÇALDIRANLAR KÝM? Sen onun peþine düþ.

Çalýnan falan yok. Kaybedilen bir seçim var…

                                                                                      ……

ÝBB… Ýmamoðlu 19 gün falan ÝBB’nin koltuðunda oturdu. Onun vaat ettiði hizmetler ilk Meclis toplantýsýnda dümura uðramýþtý. Ýmamoðlu indirildi ama onun önerileri bugün aynen uygulanmaya baþlandý. Halka hizmet yani…

                                                                             ….

DÜÞÜNCENÝN BÝTTÝÐÝ YER

“Siyasi iktidar, Ýstanbul’dan vazgeçmez.”

By: TANTAN

Bizden not: Vazgeçmez ama tatlý tatlý yemenin…

……………………………

ÇÜÞ

YSK’nýn AKP temsilcisi, ÖZEL halis muhlis FETÖCÜDÜR.

Bu cümle, eski AKP Bursa vekili Mehmet Ocaktan…

Eee bunu, CHP söylese kýyamet kopardý. Ýmdi neden kopmamakta.

…………………………….

BÜYÜTEÇ

Edremit/Akçay TRAFÝÐÝ ne zaman kimler tarafýndan ele alýnacak? Sormaktan býktým… Gazete mi okumuyor bizi yönetenler merak ediyorum? Acaba hakaretimsi yazsam okumuþ olurlar mý? Maazallah.

…………………………………….

KULAÐINIZDA KÜPE OLSUN

Yemeyenin malýný yerler…

ATASÖZÜ

…………………………………………..

 

                                                                                 

350 kez okundu
Yazarn Dier Yazlar