Uður TARIMAN
TEL TEL - 18 MAYIS CUMARTESÝ
Tarih : 2019.05.19  11:32:44

KIZMA BÝRADER… Bir oyunun adýdýr ama günümüzde çok söyleriz. Kýzmayacak deðil  yani günlük yaþantýmýz. Kýzýlmayacak gibi deðil yani. Öyle ipe sapa gelmeyen  söylemler  oluyor ki týrnaðýný yeme adedi olmayanlar bile kýtýr kýtýr týrnaklarýný yeme alýþkanlýðýna kapýldýlar. Kýzýnca ya küfür küfran ya BEDDUA  eder olduk.

Yeni nesil beddua benzeri sözler de yaygýnlaþtý mesela;

-Tuttuðun takým küme düþsün

-Diline botoks  yapsýnlar konuþama

-Çanak antenin ters düþsün

-Ayak serçe parmaðýn sehpaya çarpsýn

-Dilin yansýn üç gün acýsý geçmesin

-Çorbandan kýl çýksýn

-Þans kuponun son rakamýnda takýlasýn

-Çay bardaðýna bandýðýn püskevit kýrýlsýn

-Fýkrana kimse gülmesin

Esas beddua kaynaðý ANADOLUMUZDUR. Deðiþik yerlerden birkaç tane aktarayým..

-Gözünün  yaþý ekmeðinin gatýðý olsun

-Sabaha suyun vurula

-Yedi yýl saðýna yatasan

-Ekmeðini it, yakaný bitler sarsýn

-Cehennem kütüðü  olasýca

-Koyunun olmaya

-Rebbi heyr görmeyesen

-Ezrail seni seve

-Baðýrsaklarýn bacaklarýna dolana

-Allah uyuz vere, dýrnah vermeye

-Yaðlý kurþunlara gelesen

-Sesin sallar altýna kalsýn

-Kara yerin dibine giresin

-Ciðerin aðzýndan gele

-Tokluðun bayramdan bayrama ola

-Yedi yorgan yýrtasan

-Eyle yerden uçasan ki, parça pinçik olasýn

-Allah belacýný  kaldýrsýn

-Damadý kör olasýca.

Daha binlerce Anadolu’muza ait beddualar var… Yukarýdakiler sizi tatmin etmediyse internette var. Seç beðen  ve kime göndermek istiyorsan gönder… Arþiviniz yoðun olmalý... O kadar çok kaþýnan var ki Anadolu efsaneleri bile yetmez.

Allah’ým aklýma mukayyet ol diyesimiz geliyor ya, Rabbim ne yapsýn ki. Yaratýrken aklý baþýnda yaratýyor ama, sonradan rayýndan çýkan lokomotif gibi ters raya giriveriyorlar…

Öyle ters raya giren var ki, makasçýlar bile, kaçacak delik arýyorlar… Geçen gün dostum “yahu be  aymazlýk, yahu gözümüzün  içine baka baka yalan söylüyor, dün bir tane daha söylemiþti, bugün tersini söyledi, hangisini not edeceðimi þaþýrdým” dedi. Kimden bahsettiðini bilemedim ama. Eee bende yukarýdaki beddualarý önerdim. Belki rahatlarsýn dedim…

*********

ÇALDI,ÇIRPTI GÜNÜMÜZÜN FENOMENÝ OLAN MESLEK ERBABI YANÝ… Hýrsýz demek isteniyor. Temel banka soyarken yakalanmýþ. Hakim sormuþ

-Neden soydun bankayý?

-Ne yapayum haçim bey, istedum da vermedular…

Kýssadan hisse.

**********

HERÞEY GÜZEL OLACAK… Ne var bu cümlede? Küfür, küfran yok. Hakaret yok. Irza tecavüz yok. Haysiyet, þerefe saldýrý yok… Bu sözü kullanan sanatçýlara ekmek yok, listedesiniz dendi ya aklýma bir temel fýkrasý geldi.

Bir köpekle dalaþtýktan sonra kuduz olduðunu anlayan Temel

-Hele uþaklar paða pir kalem bir kaðýt verun daa

-Ne  yapucan kalemi kaðýdý Temel?

-ISIRACAKLARUMUN LÝSTESUNU YAPACAÐUM  daaa…

**********

SADÝZM, ÜLKEMÝZDE HORTLADI… Önüne gelen önüne geleni pataklýyor, polis yakalýyor adaletten elini kolunu sallayarak çýkýp gidiyor. Bu yüzden SADÝZM  tavan yapmaya baþladý. Zevk için insanlar birbirlerini pataklýyorlar. Soruyor polis neden dövdün diye…”TÝPÝ HOÞUMA GÝTMEDÝ” Bu kadar basit hale indirgendi.

Temel kahvede arkadaþlarýna

-Bu sabah Ýdris’i karýsýný döverken  cordum

-Peçi ne yaptun yardým etseydun kariyi kurtarsaydýn

-Ama uþaklar öyle cüzel döveydi ki…

Kýssadan hisse.

*********

HAYDAR DÜMEN’E, TEMEL KIZMIÞ

Cinsel organýn büyüklüðü küçüklüðü konusunda açýklamalar yapan Dümen Hocaya Temel çok bozulmuþ…

Temel’in  oðlu 20 yaþýna gelmiþ hala sünnet ettirilmemiþ. Temel’e komþularý sorar olmuþlar

-Yahu Temel artýk þu oðlaný artýk sünnet ettirsene

-Peni ilgilendirmez demiþ Temel, karýsu isteduðu kadar kestursun.

*********

SÝYASÝLER TEMEL’E NEDEN DANIÞMAZLAR?

Mesela, sýkýntýdan týrnaklarýný yiyen vatandaþ çoðaldý. Herkes týrnaklarýný kemiriyor. Temel bu iþe çare bulmuþ?  Nasýl bir çare? Diþlerini söktürmüþ. Mesela mülakat konusunda da Temel takýlmýþ. Bugün olduðu gibi Spikerlik sýnavýnda kaybeden Temel, arkadaþlarýna uðradýðý haksýzlýðý açýklamýþ

“To to torpilim yo yo yoktu  ký ký kýravat ta ta takmadýn diye al al almadýlar.

************

DÜÞÜNCENÝN BÝTTÝÐÝ YER

Erdoðan’a yerli oto sunumu yapýldý”

By: Hürriyet Gazetesi haberi

Bizden not: Tünelin ucunda keskin bir FAR  ýþýðý gibi

…………………………………..

ÇÜÞ

Erken seçim istemiyorum. Erken rezervasyon yani. Halk da istemiyor, sandukadan býktýk yani!

………………………………….

BÜYÜTEÇ

TRAFÝKTE ÇARE.COM

…………………………………..

KULAÐINIZDA KÜPE OLSUN

At sahibine göre kiþner

ATASÖZÜ

………………………………………………

 

264 kez okundu
Yazarn Dier Yazlar