Uður TARIMAN
TEL TEL - 25 Mayýs 2019
Tarih : 2019.05.26  16:05:44

AYVALIK’LILAR, AYVALIK DÝYE HAYKIRIYORLAR… Bugün sayfamýn çoðunu BÝZÝM AYVALIK Aylýk  dergisinin yazýlarýna ayýrmak zorunda kaldým. Daha doðrusu Ayvalýk’a benim de bir borcum var, körfez yaþayaný olarak…

Derginin imtiyaz sahibi, gönülden Ayvalýk’lý olan sevgili HALÝL  GÜR  bakýn nelere deðinmiþ yazýsýnda;

“Baþta Rum patriði BARTHELOMOS   olmak üzere, ABD, ve KONSOLOSLARI , Ayvalýk ziyaretlerini arttýrdý. TÜSÝAD  üyeleri geniþ arazileri bir bir alýyor. Cumhurbaþkaný  Erdoðan’ýn ziyareti ve ÝKTÝDAR PARTÝSÝNÝN   ilgisi AYVALIKLILARI  düþünceye sevkediyor. Ayvalýk’a yýðýnak mý yapýlýyor diye yazýma baþladým. Yýðýnak konunun içeriði anlamýnda askeri bir yýðýnak deðildir. Bir þeyin bir þerde çokça birikmesi anlamýnda kullanmaktayýz. Bilhassa 2000 yýlýndan bu yana  yerel ve küresel  birtakým güç odaklarý Ayvalýk’a adeta bir yýðýnak  yapmaya baþladýlar.

Birden fazla yerel ve küresel güç odaðý, ayný zaman diliminde ayný coðrafyaya yýðýnak yapýyorsa yakýn bir gelecekte orada çok ciddi hareketlenmeler yaþanacaktýr.

Bu zenginler, akýllýdýrlar, bir yere boþ yere gitmezler. TÜSÝAD üyeleri tabiat parkýndan bile çok geniþ araziler aldýlar. Buralara bir çivi dahi çakýlamaz kuralýný bile hiçe sayarak.

TÜSÝAD, YANÝ PATRONLAR KULÜBÜ ÜYELERÝ KÝMLERDEN OLUÞMAKTA?

1-      RAHMÝ KOÇ

2-      GÜLER SABANCI

3-      ÜMÝT BOYNER

4-      CEM BOYNER

5-      HALUK DÝNÇER

6-      SUZAN SABANCI

7-      HALÝS KOMÝLÝ

8-      TUN8CAY ÖZÝLHAN

9-      FERÝT ÞAHENK

10-   ÞERÝF  KAYNAR

11-   MUHTAR KENT

12-   DÝKRAN MASÝSÝ

Yani hepsi orta sýnýf insanlarý, býrakýn kardeþim, birer gecekondu konduruversinler. Yunan þöyle biraz beklesin.

BARTHOLOMOS, AYÝN  yapma adýna Ayvalýk’a pek sýk gelmekte. Rumlarýn 1770 yýlýndan bu yana özerk olarak yaþamalarýndan harekat ederek  adeta o günlerin tekrar geri geleceði vurgusunu yapan söyleþiler satýr aralarýnda  dillendirilmeye baþlandý.

Türkiye’deki kiliseler Amerika’nýn takibinde, Ayvalýk’ta mülkler yoðun bir þekilde el deðiþtiriyor. Sit alanlarýmýz yeniden deðerlendiriliyor. Ayvalýk adalarý, Tabiat parký  ile ilgili  bir uygulama planý yok. Ve tabiat parký sýnýrlarý içinde kalan mülkler hýzlý bir þekilde el deðiþtiriyor. BÝZÝM AYVALIK dergisi olarak, yukarýdaki  bilgilerin ýþýðýnda elimizi taþýn altýna sokmaya devam edeceðiz”.

Evet  HALÝL GÜR’ün, iki tam sayfa yazýsýndan birkaç baþlýk altýnda çýðlýklarý buraya almaya kendimi mesul addettim… Ege’deki adalara konan Yunanistan’a bu konuda en ufak bir ses çýkarmayan devlet yönetimi AYVALIK’ý da inþallah gözden çýkarmamýþtýr…

TAKSÝYARHÝS  kilisesi restore edildi. Amma velakin  MÝDÝLLE ADASINDAKÝ  VALÝDE CAMÝ hala restore edilmeyi bekliyor… 10 milyon nüfuslu Yunanistan’la hiçbir konuda baþ edemiyoruz… (Karaoðlan dýþýnda)

********

AYVLIK SEVDALISI  DERGÝDE HÜSEYÝN ADIGÜZEL  imzalý, NÝÇÝN MESUT ERGÝN  baþlýklý yazýsýnda 9/10 baþlýk altýnda sorunun yanýtýný sýralamýþ.

-Yaðmaya, soyguna ve haksýzlýða son vermek için

-Yalana talana ve aldatmaya son vermek için

-Halk için, halký esas alan bir yönetim için

Ve devam etmiþ… Bu üç madde bana yetti de arttý bile… Bütün belediyelerin örnek almasý, hatta belediye giriþine bu maddelerin yazýlý olduðu bir  duvar yazýsýyla “Ýþte bunlar için aday oldum” demesi gerekir.

********

ATATÜRK VE ÝCRA ÝFLAS KANUNU… Bugün yürürlükte olan, madde 82/4 de “Kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu  olan arazi ve çiftçi hayvanlarý ve nakil vasýtalarý ve diðer teferruatý tarým aletleri haczedilemez. Bu yasayý Atatürk tee o günlerde yazdýrmýþ. Güzel bir öyküsü var BÝZÝM AYVALIK dergisinde okudum…

Bir çiftçiye olan karþýlaþmasý sonrasý bu yasayý çýkartan Atatürk ve bugün çiftçinin gözünün yaþýna bakmayan bir devlet anlayýþý…

*********

BÝR ÞÝÝRDEN SADECE BÝR KIT’A

Bizim Ayvalýk dergisinde, Haydar Can’ýn kaleminden,

“ Kola dualandý, Müslüman artýk

   Kimse uðraþamaz bir zaman artýk

   Herkes serinlesin Ramazan artýk

   Bardak, bardak, kutu kutu için gitsin”

*********

DÜÞÜNCENÝN BÝTTÝÐÝ YER

“Ýran’da þarký söyleyen kadýn cezalandýrýlacak”

By: Gazeteler

Bizden not: Hemen  tüysünler bizim buraya, sanat manat geç bi kalem. Gel bizim burulara azýcýk  ucundan makyaj, uzun yýrtmaç, sahnede bir iki geveleme.

Bir iki saða sola sataþma, bir aya kalmaz ferrariye binersin. Geel, geel sahneler senin.

*********

ÇÜÞ

HAYVANLARI NASIL KORUYACAÐIZ? Doða koruma ve Milli parklar Genel Müdür Yardýmcýsý, ÝSMETOÐLU  isyan etmiþ. Valla biri çýkar uyuþturucularýn tehditlerinden  býktýk, çocuklarýmýz

Okula gönderemiyoruz diyor, bir çýkýyor doðadaki hayvanlarý nasýl koruyacaðýz!!  Her mahalleye birer S-400  yeter,

***********

BÜYÜTEÇ

-Motorsiklet gümbürtüleri

-Yýrtýk egzoz çatýrtýlarý

-Seyyar disco cayýrtýlarý

-Hoparlörü bozuk  hurda var diye çýðýrtkanlýklarý

24 YILDA BÝR ÝLÇEDE ÇÖZÜLEMEYEN ZIMBIRTI. Ne kadar övünseler azdýr.

…………………………………………

KULAÐINIZDA KÜPE OLSUN

Ne yazýk, piþmiþ ekmek çiðlerin elinde

Ne yazýk, çeþmeler cimrilerin elinde

O caným Türk güzeli kömür gözleriyle

Çaylaklarýn, uðrularýn, eðrilerin elinde

                                    …

Biliyorum varlýðýn, yokluðun dýþ yüzünü

Yükselmenin de, alçalmanýn da iç yüzünü

Ne çýkar öte yanýný da bilsem feleðin

Bezmiþim bilgiden, atmýþým her türlüsünü

                                         ….

Önce kendine gel sonra meyhaneye

Kalender ol da gir kalenderhaneye

Bu yol kendini yenmiþlerin yoludur

Çiðsen baþka bir yere git eðelenmeye

ÖMER HAYYAM

…………………………………………….

 

265 kez okundu
Yazarn Dier Yazlar