Uður TARIMAN
tel tel
Tarih : 2019.06.12  09:28:19

ÝKTÝDAR SANDIKTA SEÇÝMÝ KAYBETMEYÝ ÖÐRENECEK… Bu veciz söz! CHP Balýkesir Vekili Ahmet Akýn’ýn. Yenildikçe yenilmemek için yeni metotlar icat etmeyi öðreniyorlar. Ters söylemiþ Sevgili AKIN! Yani kötü örnek oluyoruz. Bükemediðin eli öpeceksin sözünü ters yüz eden bir iktidar, bu sebepten kelle yeni galibiyet metotlarýný ister istemez öðrenme yarýþýna girdiler. Siyaset filozofu Devlet Bey elinden geldiðince ortaðýna yardýmcý olmakta. ÝSTANBUL B.ÞEHÝR BELEDÝYESÝ CEMAATLERÝN %95’ini doyuruyormuþ. Eee bu durumda cemaatlerin eli kalem, klavye tutanlarý, “Bak birader Ýstanbul’u KAYBEDERSENÝZ yakarýz çýranýzý þeklinde gönderiler gönderdiklerinden her yol mubah babýnda kaybetmeyi öðrenemeyecekler, bilmiþ olun.

                                                               ……

FESTÝVAL… Ülke genelinde uygulanan bir eðlence gündeliði. Vur patlasýn çal oynasýn. Organizatörler malý götürüyor. Bir saatlik sahne almak için milyarcýklarý götüren zanaatçýlar malý götürüyor (bir saatlik diliminin yarým saati langa lunga sözde espriler sözde o mahallin insanlarýn yað çekmeler)

Neyse, festival bizim gençliðimizde argo jargonunda çok kullanýlýrdý. Birilerini zem etmek için amma festival yahu denirdi. Alay babýnda. Mesela, Edremit yönetimi için de bugün kullananlar var “Festival valla” gibilerinden…

……….

BÜYÜKÞEHÝR YÖNETÝMÝ, AKÇAY HAKKINDA YAZILANLARA NEDEN YANIT VEREMÝYOR?

 

                                                                     …..

ÞÝÞÞT BÝRADER, GETÝR BAKÝM ÞU YASTIK ALTINDAN! Yapýlan bir araþtýrmaya göre, yastýk yorgan döþek altýnda Türkiye de 200 milyar dolarlýk altýn varmýþ.

Allahtan biri çýkýp, “Eþek gibi vereceksiniz” demedi.

                                                                    ……

AHMET HAKAN… Pazartesi günü köþe yazýsýnda

“BÝNALÝ BEY UÐUR DÜNDARI seçmekle TERS KÖÞE yaptý.” diye yazmýþtý. Ayný günün akþamý Dündar MODERATÖRLÜKTEN çekildiðini açýkladý.

Eee ters köþe olan iki oldu. Hem Binali Bey hem Ahmet Hakan. Ayný Ahmet Hakan “Uður DÜNDAR TAM ÝSABET” diye de eklemiþti. Ulusal da yazmanýn dayanýlmaz keyfi. Eee bir de sözde nalýna mýhýna yazýyor gözükmenin ustalýðý. Yersen diyor ama sadece kendi cenahlarý yiyor, Karþý yakada yiyen yok yani.

EE, DÜNDAR çekildiðini açýklayýnca bu kez “ MEYDANDAN KAÇMAK YÝÐÝTLÝKTÝR” diye yazdý. Allah aþkýna bir yorum yapýnýnýz var mý? Bu Ahmet Hakan kaç para alýyor, mertçe yazsa da bari bir doðruyu bulsak…

                                                                                  ….

YAPAY ZEKA… Az bi zaman sonra bu yapay zeka devlet yönetimlerine de el koyacak gibi, kendini geliþtiriyor. Pilot bölge olarak, EDREMÝT’Ý seçse, DEMO olarak çalýþmalar yapsa ne iyi olur. Açýk BÜFELÝ otellerimiz de mevcut. Ýster Termal ister deniz sulu havuzlu lüks otellerimiz de birer çalýþma ofisi bilem tahsis edebiliriz. Kaliteli zeytinyaðlý yemeklerimiz yapay zekanýn zihnini açar valla.

                                                                                     ….

SOSYAL MEDYA, AHH SEN YOKMUSUN? Bizim buralarda bir kalem sahibi Güre de bir iþ yerini belediyeden kopartmýþ falan diye cümleler yazýlýyor. Ýsim falan yok ama kalem, klavye sahibi falan deniyor. Ýþ bilenin kýlýç kuþananýn. Bana  “belediye baþkanlarýyla raký masalarýnda falan” diye yazan sözde kalem, klavye sahipleri bu ayný kaba etekleri !! ni de yazsalar ya?

                                                                                                  …..

AKP, MHP’YE ÜÇLÜK ATTI… Amma velakin bu üçlüðü itiraz yok her nedense. Var hakemine gidelim diye de söylemler yok. BÝNALÝ bey, tee bi potadan öteki potaya ÜÇLÜK salladý. Devlet bey suskun, Devlet bey þaþkýn, Devlet bey köprüyü geçebilmek için parmaðýna yen yüzük modeli çizmeyle meþgul. Partisinin tabanýnýn sesini bile duyamaz hale düþtü. O parti ki Türkiye’nin en köklü partilerinden. Akp gibi sonradan olma deðil yani…

Hadi gari diyor tabaný, “BAÞKAN BÝR ÜÇLÜKTE SEN SALLA” diyorlar ama sesi iyiden iyiye kýsýldý. Ihlamurlu, bol karanfilli bir karýþým içse, sesi gür çýksa diyom ben…

                                                                                         ……

POTNUS MONTUS… Ekrem ÝMAMOÐLU’NA Yunanlý demeye getirdiler. Karadenizlileri de incittiler. Bir cesur yürek! Bir aslan gibi kükreyen bir AKP’li iki elinde iki kaliteli tüfekle “ Soylu emretsin Ekrem’i öldürelim”  diye yaygýn basýna poz verdi. Bu cesur yürekli !! delikanlý! Potnuslu Yunanlý falan Ekrem Ýmamoðlu’nu hedef alacaðý yerde, Burnumuzun dibinde bize ait adalara konan Yunanlýlara bu meydaný okusa ya! Delikanlý adam ülkesinin topraðýna göz dikenlere göðsünü siper eder… Kameralar karþýsýnda arkaný sana arka çýkan iktidara güvenerek Ekrem beye meydan okuma iþini bebeler de yapar. Aha bak adalar burnumuzun dibinde, atla bir kayýða vur sýrtýna o silahlarý yer mi maçan?

                                                                            ……

BÝRÝ EÞÞEK GÝBÝ DER BÝRÝ BAKIN NE DER?

Bir Akpli, Türk subaylarýna “ EÞÞEK GÝBÝ SAF TUTACAKSÐINIZ” dedi ya. Sözde M. Savunma bakaný suç duyurusunda bulunduðunu açýkladý ya!

Öte yandan bakýn ATATÜRK Türk subaylarýna nasýl arka çýkmýþtý.

“Mahrumiyet ve zorluklar içindeki ve tek dayanaklarý namus ve haysiyetleri olan ordularýn kumandanlarýný SEFÝL ve HAYDUTBAÞI diye niteleyip teþhir etmek nü büyük KÜSTAHLIKTIR VE NE SEFÝL VÝCDANSIZLIKTIR” diyen Atatürk bu sözünü 25 MART 1919 yýlýnda deklare etmiþ. (kaynak SÝNAN MEYDAN)

Bunlarla mukayese etmek bile abesle iþtigaldir. Atatürk’ün týrnaðý bile olmayanlar, bugün Türk subaylarýný eþek olarak tanýmlamaktalar.

Bu cümleyi söyleyen ve ses çýkartmayanlar bugün Anýtkabir de, aslanlar gibi ESAS DURUÞ  sergilemekteler…

                                                                                    …..

SATIYOOORRUMM… SATTIMMM! Yabancý alýcýlar olmasa inþaat müteahhitleri hepten gümleyecekler. Bir taraftan bizim ALAMANCILAR diðer taraftan, özellikle entarili Araplar büyük çapta, ev, köþk, rezidans v.s alýmlarýný yapýyorlar da biraz olsun inþaat sektörü nefes alýyor. Adamlarýn parasýnýn deðeri çuvalla.

Öte yandan Suriyeli amcaoðullarýnýn zenginleri de ülkelerinden kaçýp burada ense yapýyorlar, ev bark alýyorlar, vergilerden her bir þeyden göçmen tanýmýyla bedava yaþýyorlar. Yunanistan, 250 avro yatýrýmý þart koþuyor.7 yýl oturma izni veriyor.7 yýlsonunda yunanca öðrenme ve vatandaþlýk sýnavýný kazanmasýný þart olarak öne sürüyor. Ya biz yolgeçenin haný gibiyiz valla. Ýstanbul özellikle her milletten insan kaynýyor. Kimdirler, nasýl yaþýyorlar kazançlarý nedir?  Vergi veriyorlar mý ne yerler ne içerler? Soran yok eden yok. Çiftlik bile bir takým koþullara baðlý. Vay benim ülkem vay…

                                                                                 …..

KULAÐINIZDA KÜPE OLSUN

Lafý zurna gibi uzatmayýn. BÝNALÝ BEY…

………………………………………

DÜÞÜNCENÝN BÝTTÝÐÝ YER.

“Soylu tahrik ediyor.”

By: Gazeteler

Bizden not. Her teknik direktörün taktiði baþka olur.

Ne var bunda, Soylu’nun taktiði de bu. Sinir bozacak

Yanlýþa itecek. Antidepresan al öyle yanýt ver bu taktik sahibine…

……………………………………….

ÇÜÞ

Yeni dünya düzeninde Türkiye Yok. TANTAN böyle demiþ. Aaaa ne ayýp valla. Önümde ki plastik dünya küresi va orada bir yarým ada va. Üzerinde TÜRKÝYE YAZIYO!

…………………………………………………..

BÜYÜTEÇ

Ýkinci bahar gibi ikinci bayrama az kaldý. Akçay’a nereden giriþ çýkýþ yapýlacak tabelayý þimdiden koysalar diyorum.

…………………………………………….

258 kez okundu
Yazarn Dier Yazlar