Uður TARIMAN
9 Aðustos 2019 Tel Tel
Tarih : 2019.08.09  09:33:55

BASKÝ… AKP Ýl  Baþkaný bile Büyükþehir yönetiminin arýzasýndan þikayetçi. Perþembe günü Körfez gazetesi manþetten vermiþ. Balýkesir iyi yönetilmiyor anlamýnda cümleleri var. Kutluyorum… Baski’nin borçlarýnda felan da söz etmiþ. Biz aylardýr soruyoruz, Baski’nin  borçlarý ne kadardýr diye, Edremit basýnýný takan yok ki… Yazdýðýmý yine yazayým dedim. Hakkým doðdu çünkü… “Baþkan sen bizi takmýyorsan biz seni niye takalým?”… En azýndan bizi ilgilendiren Edip AGANIN  bize býraktýðý kazýk mesela; Akçay þehir suyu þebekesi. Yaza yaza yoruldum, býktým bu konudan.

Sayýn Yücel, kendi borcu olmayan ama halkýn borcu olan bu meblaðlarý açýklamakla yükümlüdür. Halkýn parasýnýn hesabýný vermeye mecburdur. Ahmet’ten kalmýþ, Mehmet’ten kalmýþ fark etmez. AKP’nin yönetiminde olan B.B.Þehir Belediyesi borç bataðýnda deniyorsa boþuna denmiyor. Tebessüm ederek her karede   olmak,  BÝZ,  iyiyiz anlamýna gelmiyor deðil mi ya…

Edremit‘te atýk suyun metreküpüne bile zam yapýldý… Akçay’da, halk hem su motorunun elektriðini ödüyor, hem atýk su parasý ödüyor. Hem çevre vergisi ödüyor… Halk gýrtlaða kadar batak içinde.

Bundan kelli Balýkesir Büyük babadan, kimse yatýrým beklemesin…

*******

KREDÝ REKORU… Rekorlar kitabýna girebilecek boyutta olduðuna göre, Hazinemizden sorumlu Bakanýmýz “kamu Bankalarýnýn konut kredi  faizini düþürmesi üzerine kredide  rekor kýrdýk” dedi.

Rekor… Dar ve sabit gelirli  insanlar baþlarýný sokacak dam alabilmek için, bankalarýn kucaðýna oturtmak

Eyi bir rekordur. Hatta rekorlar kitabýna girebilecek boyuttadýr. Ancaak ! dar ve sabit gelirli insanlar 1 kg et alamazken, HIYAR’ýn enflasyon rekortmenleri arasýna girmiþliði varken, düþük faizle de olsa bankanýn kucaðýna oturtmak ters orantýlý bir rekordur. Bunun sonucu kredi ödenecek, bankalara gayri menkuller geri dönecek ve  kamu bankalarý büyük bir yara alacaktýr. Bir zamanlar TOKÝ’nin ilk günlerinde  dam alanlarýn arasýnda  krediyi ödeyemediklerinden  damlarý ellerinden gitmiþti, kimileri devretmiþlerdi…

Önce insanlarýn yaþam koþullarýný iyileþtireceksin ki, borçlanan, borcunu ödeyebilsin… Rekor o zaman kýrýlmýþ olur… Batýda emekli emekli maaþlarýyla dünya turuna çýkabiliyorlarken, Türkiye’de emekli, iþçi ve memur býrakýn sýnýr ötesini Ege ve Akdeniz sahillerini uzay dürbünleriyle bile göremiyorlar.

Önce, bu yaþam standardýný düzelt sonra kredi için bankaya gönder insanlarý, bak iþte o gün dünya basýný bile seni alkýþlar...

*******

KILIÇDAROÐLU  ve BÝR KÖÞE YAZARI… Biri CHP‘nin lideri, diðeri  iktidarýn ekonomik desteði ile ayakta durmaya çalýþan SABAH  gazetesinin köþe yazarý. ENGÝN ARDIÇ….

Kýlýçdaroðlu “benim siyasetten beklentim yok“ diye bir cümle kurmuþtu. Ardýç, mal bulmuþ biri gibi atlamýþ bu cümleye “o halde ne oturuyorsun?” diye   yazý yazmýþ… Beklentisi olmadýðýný Cumhurbaþkanlýðý seçiminde de gösteren, Kemal bey’i kenara koy be Ardýç efendi… Ayný soruyu  Cumhur ittifakýnýn MHP’li ortaðýna  sorsana… Yer mi?   Baþbuð’un kemiklerini sýzlatan Devlet beye sorsana “o koltukta neden oturuyorsun?” diye… Hatta mazide neler býraktýn diye bir þarký vardý onun CD’sini bile gönderebilirsin… Neden oturuyorsun?  Partisinden tabandan tavana kadar tepki alanýn o koltukta  inatla oturmasýnýn nedenini sorsana… Beklentin nedir? diye…

*******

YERÝN ALTI MI? ÜSTÜ MÜ? Bu dünyada iþin iþ olabilir ama, üstündekilere ihanet edersen seni yerin altýnda kimse azaptan kurtaramaz.

********

ED-BEL. ÞTÝ’NDEN HABERLER NASIL?  Her gün, ortalama nakit 1 milyon býrakmasý  (geçen yýlki rakamla)  ile belediye þirketinin  nakit bankasý olan ve bu özelliðini yaz kýþ koruyan bu tesis kime emanettir?

Keza, sezonda nakit para girdisi saðlayan, çay bahçeleri kim/kimlere emanettir?

Ed-Bel Þti’nin yýl sonu bilançosu alýþýk olduðumuz gibi kamuoyu ile paylaþacak mýdýr?

Edremit Belediyesi de kartvizitlerinde müdür yazanlarýn diplomalarý halka paylaþmasý halk tarafýndan ýsrarla istenmektedir.

*******

ENSAR AYTEKÝN… Çanakkale’de  oluþturulan büyük buluþma sonrasý gazetemize geldi uzun ve içten bir   sohbet yaptýk. Kazdaðlarý sorunu dýþýndaki konularda kendisinin sýkýntýlý olduðunu  hissettim.

Yýllardan beri tanýdýðým, sohbetinden keyif aldýðým bir köklü siyasetçidir. Genç ve dinamik… Özeleþtiri yapmaktan kaçýnmayan bir yaradýlýþý vardýr… Çok yararlý bir sohbet oldu… Ayaðýna saðlýk.

*******

BÝR SORUM VAR ÇOCUKLAR… HAYDÝ SOR, SOR… Edremit’te hiçbir iþ yapmadan kaç kiþi maaþ almaktadýr? Doðru bilene ben den bir koli, ÇÝTOS, PÝTOS  benden…

********

METÝN ÖRKÇÜ... “CHP’li belediyelerin  Kazdaðlarý’nda aðaçlarý kesip villa yaptýranlara sesleri çýkmadý þimdi altýn çýkacak yerden anlamýnda cümleleri sosyal medyada okuyunca þaþýrdým… Hadi birkaç villa yapýlmýþ kabul edelim de, MARMARÝS’in en güzel koyuna el koyup 100 odalý yazlýk saray yapýmý için kaç bin aðaç kesildi onu da ekleseydin be sayýn ö-ÖRKCÜ… OTDÜ ALANI, AOÇ  say sayabildiðin kadar Metin bey kardeþim… Yeþil düþmaný bir iktidarý bu köþenin yazarý,  76 yýldýr görmüþ deðil. Karadeniz ve diðer ormanlýk arazileri saymýyorum bile… Çýkacak altýnýn sade 5’i bize 95’i Kanada’ya gidecek haberin var mý?

*********

KREDÝ KARTI VE KURBAN… Haram maram, makara dukara diyenler kredi kartýyla kurban  kesimi helal kabul eden Diyanet,  Valla ben bi þey anlayamadým. Diyanetin baþýndaki muhterem, olur olmaz þeylere haram diyordu, hatta kredi kartýný bile haram zýkkým gibi göstermiþti. Kredi kartýný bankalar bedava vermiyorlar bir kuruþ bile olsa faiz almak zorundalar deðil mi ya? Makamý tartýþýlýr bir kurumdur bizim Diyanet.

*******

YEREL GAZETELERDE BÝR HABER… Akçay, BAYRAMA HAZIR… Bayrama hazýr olmayý, kesimhanelerin yeri belli olmakla özdeþleþtiren bir haber. Bir yerleþim birimi BAYRAMA NASIL HAZIR OLABÝLÝR? Verin yanýtýnýzý gazeteci kardeþler verin.

 **********

TÜRK TELEKOM. Gazete okumadýklarýný biliyorum ama belki eþleri, dostlarý kulaklarýna fýsýldarlar diye tekraren yazýyorum… 2019 yýlýnda, Akçay’da bazý sokaklarda ÝNTERNET HATTI YOK. Anlatabildim mi pek sayýn TELEKOMCULAR. TV’lere çarþaf çarþaf reklam vermeye benzemez bu iþler…

**********

GÖRMEMÝÞÝN OÐLU OLMUÞ TUTMUÞ, KUAFÖRE GÖTÜRMÜÞ… Sosyete denilen kesimle, adý sanýný birkaç kiþinin bildiði sözde sanatçýlarýn görmemiþliklerini okudukça keyif alýyorum. Görmemiþlik nedir öðreniyorum.

-KENDÝ  diye bir þarkýcý… Ben ilk kez duydum bu adý. Bodrum’dan komþu adaya gitmiþ. Özel jet kiralamýþ

-Hande Acar isimli yine bir sanatçý !!  Kuaförünü Ýstanbul’dan uçakla Bodrum’a getirtmiþ, yol parasý, otel falan 8 bin lira ödemiþ.

-Deneyimli bir sonra görme Demet Akalýn da  Bodrum’da yanýnda olan kýzý Ýstanbul’daki köpeðini özlediði için, VÝP araç kiralayýp, Bodruma getirtmiþ. 2.200 TL ödemiþ.

Eee bunlarýn bir de mürekkep yalayanlarý var. Mesela HINCAL ULUÇ. Geçen günkü yazýsýnda, oturduðu  sitenin bahçesindeki keyfini, yardýmcýsý bayanýn hizmeti, yediði içtiði falan felan. Ýzmir’e yeni otoyoldan gitmiþmiþ, eleþtirenleri eleþtirmiþ…Uluç eskiden beri aynýdýr… Yaþadýðý lüks hayatý hep dile getirir. Babasý, babam gibi emekli subaydý. Yýllardan beri Sabah’ta yazar. Kaç para aldýðý bilinmez. Ýktidarýn desteðiyle ayakta duran SABAH  bu büyük aylýðý nasýl ödüyor o da ayrý konu.

 Edremit’te de görmemiþin oðullarýndan vardýr. Kýzýnda oto, oðlunda jeep, kendinde lüküs oto, villa ama

hayýr için 5 kuruþ harcadýðýný görmediðim  tipler. Babadan, dededen kalma ZEYTÝNLÝKLERLE   bugün böbürlenenler.

**********

DÜÞÜNCENÝN BÝTTÝÐÝ YER

“Kara tren Balýkesir’e geri dönüyor”

BY. AKP Balýkesirvekili  Mutlu Aydemir

Bizden not: Ayy ne güzel valla tee eskilerde  Akçay’da da çuf çuf varmýþ. Hadi gari buraya hat döþeyin TURÝZME  katkýsý olsun. Yap iþlet devret.

…………………………..

ÇÜÞ

Enerji Bakaný Ayvalýk’taymýþ. Rüzgar enerjili tesisi gördü mü acaba?

…………………………………

BÜYÜTEÇ

Akçay, sinyalizasyon bölgesinde  neredeyse her gün

Ýrili ufaklý trafik kazasý oluyor… Çaresi  var mý? Boþ ver olsun gari. Nerede hareket, orada bereket.

…………………..

KULAÐINIZDA KÜPE OLSUN

El elden üstündür

ATASÖZÜ

 

574 kez okundu
Yazarn Dier Yazlar