“BIRAKIN BENÝ, OTOBÜSÜM KALKIYOR!”
Tarih : 2019.01.08  10:22:48

“BIRAKIN BENÝ, OTOBÜSÜM KALKIYOR!”‘'Býrakýn beni geç kalmayayým, otobüsüm kalkýyor, benim daha çok Okul yaptýrmam lazým, çocuklar beni bekliyor.''Bu sözler, Edremit’te 85 yaþýnda vefat eden Süleyman Tuncel'in,  ölüm döþeðindeki son sözleridir.Rahmetli Süleyman beyin vefatýndan önceki son gününde yaptýðý iþlere gelince;- Edremit Devlet Hastanesi zemin katýnda devam eden, boya-badana ve tamirat iþinin kontrolü.- Edremit Lisesine yenilenen kalorifer sisteminin kontrol ve denetimi.- Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun mevcut iki katýnýn 2 yýl sonra yetersiz kalacaðýný, daha sonra binaya bir kat daha çýkýlmasý için oðlu Erkan Tuncel'e kolon filizlerinin göstermesi ve 3. katýn tamamlanmasý için vasiyeti. (Okul yapýlýrken proje öyle düzenlenmiþ ve onaylanmýþ. 2 yýl sonra Okulun 3. Katý tamamlanmýþtýr.)Peki, memleket insanlarýnýn eðitimine, saðlýðýna bu kadar önem veren, ebediyete intikal ederken bile, insan saðlýðýnýn, eðitimin ve öðreniminin önemini ýsrarla vurgulayan bu muhterem kiþi kimdir?Süleyman TUNCEL1900 yýlýnda Erzincan'da doðan, 15 Kasým 1985 yýlýnda Edremit'te vefat eden Süleyman Tuncel, Edremit eþraflarýndan olup, zeytinyaðý fabrikasý sahibidir. Eþi Sýdýka haným 2003 yýlýnda vefat etmiþtir. Volkan ve Erkan isminde iki oðlu, Lale Tuncel Güzelkazaz isminde bir kýzý vardýr.Yaþadýðý süre içinde, her türlü cehalete karþý koymuþ ve savaþmýþtýr.Cehaletin ancak iyi bir eðitimle yok edilebileceðine inanmýþtýr.Bu nedenle ilk önce;1 - 1956 yýlýnda, Edremit Lisesi Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin,2 - 1960'lý yýllarda Edremit Devlet Hastanesini Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin,3 - 1975 Yýlýnda Edremit Eðitim ve Sosyal Yardým Vakfý'nýn kurulmasýna öncülük etmiþ ve ölene kadar baþkanlýklarýný yürütmüþtür.Yardýmsever Edremit halkýnýn da, destekleri ile;- Edremit Lisesi'ni,- Edremit Devlet Hastanesini (Aðatepe'deki Devlet Hastanesi. Daha sonra yýkýlýp yerine Abidin Pakmaya Anadolu Lisesi yapýldý.)- Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu yaptýrmýþlardýr.- Kurmuþ olduklarý "Edremit Eðitim ve Sosyal Yardým Vakfý" halen faaliyetine devam etmekte olup, 17 Üniversite öðrencisine burs vermektedir.-Vakfýn en büyük destekçilerinden birisi de, rahmetli (Sinemacý) Ýsmail Gündoðdu'dur. Soðuk Tulumba mevkiindeki yazlýk Yeni Sinema'nýn yerini Vakfa baðýþlamýþtýr.Vakfýn mütevelli heyeti baþkanlýðýný þu an Vokan - Erkan Tuncel kardeþler yapmaktadýr.Fotoðraf : Edremit Eðitim ve Sosyal Yardým Vakfý'nýn kurulduðu gün. (1975)Ayaktakiler : (Sol baþtan) Edremit Noteri Cevdet Altun, Gazeteci Sadettin Öcal, Dr. Cemal Atamer, Mustafa Eðilmez, Evin Ertür, Muhasip Kemal Hata.Oturanlar : ( Sol baþtan) Hakim Atýf bey, Atýf Erke, Süleyman Tuncel, Remzi Molvalýoðlu, Suphi Seyvanlý.Bu memlekette yaþamýþ, insanlarýn eðitimi ve saðlýðý için dur durak bilmeden koþturan, Süleyman Tuncel beyefendinin, ayný duyarlýlýkta Edremit'lilerin hizmetine koþmuþ ve ebediyete intikal etmiþ büyüklerimizi rahmet ve minnetle anýyor, sað olanlara uzun ömürler diliyorum.

1652 kez okundu
Yazarn Dier Yazlar