TEL TEL - 28 OCAK 2019
Tarih : 2019.01.28  09:34:03

CHP NÝN VEKÝLLERÝ… Sadece kartvizitlerinde vekil yazan, yetki ve etkileri ancak parti içinde kýpraþmalara yarayan bir sistematik içinde. Tabii diðer parti vekilleri de ayný…

Ýmdi… 146 vekili olduðunu varsayalým. Bir iki fire vardýr.

146 varsayarsak ve bunlardan her biri KEMAL BEYÝN BORÇLARINI  ödemek için oluþturulan FON’a ayda 5000 tl  yatýrsalar 730,000 TL  eder mi? Eder…

730.000 x 12= 8. 760.000 TL eder mi? Eder…

Bu rakam Kemal beyin, Cumhurbaþkaný Erdoðan yönelik hakaret davasýndan kaynaklanan para cezasýný ödemek için toplanmakta…

Be kardeþim elinizi vicdanýnýza koyun… Vicdan varsa…

Aylardýn ana haber bültenlerinde her akþam iki gözü iki çeþme aðlayan analar babalar, ölümle burun buruna  SMA  hastasý yavrularýnýn   devlet ilaç parasýný ödeyemiyor. Saðlýk Bakaný iþi çözdük komisyon kurduk  falan diyor… Komisyon ortada yok.

Demem o ki  HALK PARTÝSÝ  ünvanýný taþýyan bir parti SOSYAL  yapýda olmasý gerekir. Kemal beyin borcunu kurtarmak adýna para toplayacaðýnýza, ölümle pençeleþen bu  yavrularýn hayatlarýný kurtarsanýz diyorum.

Yukarýdaki rakamlar somut rakamlar. Bu kadar vefalýysanýz, önce minik yavrular hayatý tanýmadan ölümü tanýdýlar. Ölümü beklemekteler. Bu ilaç onlarý hayata döndürecek. Siz ne iþe yararsýnýz?

Bu söz biraz da ucundan da olsa, diðer parti vekillerini de baðlar. Hiç bir iþe yaramadan ayda aldýðýnýz o tatlý maaþ gýrtlaðýnýzdan nasýl  geçiyor anlamýþ  deðilim…

Fon kurmak bu kadar basit olduðuna göre, DAYANIÞMA böyle olur diyerek ortaya çýksaydýnýz, bugün 81 milyon insanýn baþ tacý olurdunuz. Ama sizden ne köy olur ne kasaba…

Milletinvekili olmak bu kadar ayaða düþürülmez…

Sadece parti içinde  MÝXERLÝK  yapmak için deðil, bari dayanýþma örneði için çaba sarf edin…

Türkiye  genelinde, Ýl, ilçe ve Büyükþehir Baþkan aday adaylarýndan toplanan paralar, nerede zaptediliyor…

SMA  hastasý yavrularýn ailelerinin % 90’I DAR GELÝRLÝ  aileleler… O hastane senin, o hastane benim diyerek  yalvarma, yavrularýna bir müjde alabilmek için yalvarmaktalar… Bakanlýk önünde oturmaktalar… Ýnsana saygýsý olmayan bir toplum, olsa ne olur olmasa ne olur?

Devlet abuk sabuk imkanlarý önünüze seriyor. Yiyin diyor, patlayýncaya kadar yiyin diyor. Emekliye   200 lira promosyonu çok gören bir kafa yapýsý bu kesime yan gözle bile bakmýyor. Ama size yaðdýrýyor. Nasýl boðazýnýzdan geçiyor tekrar tekrar sormak ihtiyacýný hissediyorum…

Kendi kankalarýnýzý BAÞKAN  seçtirmek için sarf edeceðiniz zamanýn  dörtte birini SMA hastasý yavrulara ayýrsanýz günaha mý girersiniz? Kankanýz Baþkan olunca, diðer imkanla da emrinize amade olacak deðil mi?

Hiç biriniz benim vekilim deðilsiniz bu saatten sonra… En azýndan “bugün Allah için ne yaptýnýz” sözünü hatýrlayabilseydiniz keþke. Ama verecek yanýtýnýz yok deðil mi?

Ayný aileden olan, ayný aileden çýkýp bir yerlere gelmek sizi en baþarýlý yapmaz. En baþarýlý olmanýz için aileyi diri tutmak gerekir… Arkadan ayný kaný vurana ne denir?

Milletvekili milletin hizmetkarýdýr. Ama siz  hep kendi çýkarlarýnýzýn  vekilisiniz… Selamýnýza bile ihtiyacým yok bundan kelli…

***********

EDREMÝT’TE DOMUZ GRÝBÝ… Orta yerlere düþen bu baþlýktaki hastalýk var mý yok mu? Ýlçe Saðlýk Müdürü kimdir, sokakta görsem tanýmam. Ne iþ yapar onu da bilemem…

Hastanemizde doktor açýðý var mý, yok mu onu da bilemem… Ama çok vefakar birkaç doktorumuz olduðunun listesi bende mevcuttur. Evet domuz gribi vakasý var mýdýr, yok mudur?

**********

PÝSLÝK… Adý üstünde… Ama benden sizlere bir tavsiyem var. Sakýn ola kimseye “pislik” demeyin. Pislik derseniz ATIK SU para faturanýz þiþer. Demedi demeyin…

*********

ALT GEÇÝT… Edremit’te bazý alt geçitler kanalizasyon   sistemi gibi alttan akmakta. Güre SARUHAN  otelinin önündeki ALT GEÇÝDE  sakýn ola girmeyin, boðulursunuz, cesedinizden bile kimsenin haberi olmaz… Adam boyu  her melanetin olduðu suda kaybolursunuz? Sorumlularý kimlerdir? Baski mi? Edremit Belediyesi mi? Halk, hala bu BÜYÜKÞEHÝR  sistemini çözemedi. Derdini kime soracak, kime anlatacak? Vay benim memleketim vay…

Marka þehir olacak Edremit’e bak, yan gel yat. Güney  Marmara oluþumu para yardýmý yapacak ve  marka þehir olacakmýþýz? Duy da inanma. Hala alt yapýsý sakat olan bir ilçe nasýl marka þehir olacak anlamýþ deðilim.

Yukarýdaki  adam boyu suyla dolu alt geçitlerin fotoðraflarýný da koyun broþürlere EMÝTT  fuarýnda daðýtýn… Kafaoðlu hala giderayak bile þov yapmakta, Ýlçelerin halinden haberi yok. Büyükþehir demek topyekun þehir demektir. Ama sizler bu sistemi anlamýþ  deðilsiniz. Sadece ÝL MERKEZÝNÝ Büyükþehir olarak görmektesiniz… Yazýklar olsun. 150 BÝN NÜFUSLU Edremit  üvey evlat muamelesi görmekte..

*********

ÜST GEÇÝT… Edremit’te  Þehit Hamdi bey civarýndan  baþlayarak Akçay, GÜRE ARASINA KADAR KAÇ  ÜST GEÇÝT  var? Sayýn… BÝR DE ÜSTÜNDEN GEÇENLERÝ SAYIN. Aylar önce bir öneri getirmiþtim belki böyle bir öneriyle yanýt alabilirim diye…

Üst geçitleri ihaleye çýkartýn, CAFE  yapýlsýn. Hem belediyeye gelir getirir, hem üzerine çýkanlara mecburiyetten geçiþ saðlar falan.

Yahu bu üst geçitlerden geçmek zorunluluðu getirmek o kadar zor mu? Bazýlarýn hemen dibindeki tel engellerin bir metresin parçalamýþ birileri ÜST  geçidi kullanmamak adýna…

Kalýcý bir engel nasýl yapýlýr düðümünü çözecek bir beyin aranýyor diye kampanya mý açsak  acep?

********

SEYYAR ESNAFA  SABÝT SATIÞ YERÝ… Edremit Belediyesi’ni alacak yeni yönetime þimdiden bir öneri. Her ne kadar her þeyin en iyisini siz bilirsiniz ama ben yine de bir kýyak çekeyim dedim. Edremit’in yýllar boyu  eksiði… Seyyar esnafa sabit yer düzenleyin, bir örnek olsun, temizliði, halk  muamelesi, kaldýrým ve cadde sokaklarýn intizamý kayýt altýna alýnsýn. Ödeyebilecekleri kira karþýlýðýnda sabit satýþ yer.

Mesela Edremit’te  LOSTRA SALONU  yoktur. Ne deseniz duymamýþ olanlarýn sayýsý belki nüfusun yarýsýdýr… Mesela Edremit’te sabit çiçekçi esnafý yoktur. Hiç mi Ýstanbul’a gitmedi  bugüne kadar baþkanlýk yapanlar… Mesela  Edremit’te,  eski ve hurda toplayanlar halký son derece tedirgin etmekte, bunlarý ruhsata, plakaya baðlamak hiç mi akla gelmez?

Mesela Edremit’te her köþede  seyyar balýkçý vardýr… Bunlara  özel  yer verilemez mi? Bu yer dýþýnda seyyar balýkçýlýk yasaklanamaz mý? Koku, sinek ve evet ve….!!

Belediyecilik,  seçildikten sonra oy uðruna ses çýkartmamak deðildir…

Mesela, Edremit Ziraat Bankasýnda YARMA DENÝLEN  daracýk cadde, trafiðe kapatýlabilir. Ahmet Öner döneminden beri yazmaktayým. Kimseden týk çýkmadý. Bu caddede bulunan kaldýrým halkýn kullaným alanýdýr, trafiðe açýk olduðundan vatandaþ caddede yürümek zorunda, Neden? Kaldýrým seyyar satýcýlarýn iþgali altýnda. Ne soran var, ne bilmem ne?

Bunlar belki size basit  gibi gelebilir. Edremit  marka olacaksa önce bu küçük iþleri yapmakla  olur. Bu ayný zamanda bir eðitim meselesidir. Bu mesele insanlarýn birbirlerine olan saygý eðitimidir.

**********

DÜÞÜNCENÝN BÝTTÝÐÝ YER

“SON bir yýlda  83 bin 563 çocuk istismarý kayýtlara geçti”

By: Resmi veriler

Bizden not: 68 kuþaðý olarak gençliðimizde bu kelimenin yani

Ýstismar ve tecavüzü  bilmezdik. Ne oldu bize yahu uçkuru bu kadar nasýl koparttýk?

……………………………….

ÇÜÞ

Drift atmak… Allah’ýn kafa taslarýna beyin koymayý unuttuðu

Sözde oto sürücülerinin zýrvasýna drift deniyormuþ. Bunu da

Son 5 yýldýr öðrenir olduk… Cehaletin  dirfti yani.

………………………………….

BÜYÜTEÇ

Edremit’te  okullar tatile girdi. Girdiði gün cadde ve sokaklarda çocuklarýmýzýn ellerinde hep teþekkür kartý. Mutlu yavrucaklar. Merak ettim belki M.E.Müdürlüðü

bir açýklama yapar. Merak þu. Teþekkür alan öðrenci sayýsý,  tedrisata göre  kaç yüzdür!

……………………………………………

KULAÐINIZDA KÜPE OLSUN

Saðýr duymaz uydurur.

ATASÖZÜ

 

5918 kez okundu
Yazarn Dier Yazlar